Wydarzenia
2018.10.01 12:02

Dość manewrów, czas na czyny!

1. Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego wyraża stanowczą dezaprobatę dla ustawicznego przedłużania i utrudniania prac parlamentarnych nad społecznym projektem ustawodawczym Zatrzymaj Aborcję! Dotychczasowe zaniechania w tej dziedzinie, przedstawianie oczywistego wymogu dobra wspólnego jako kwestii problematycznej, wyrządziło już sprawie wielkie szkody poprzez dezorientację opinii publicznej. Obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych sił społecznych jest budowanie poparcia społecznego dla prawa do życia. Kryzys naszej kultury, odzwierciedlający się często w poglądach poszczególnych osób i środowisk, stanowi moralne wyzwanie, a nie okoliczność usprawiedliwiającą zaniechania polityczne. Sprawowanie władzy jedynie zwiększa obowiązek wspierania prawa do życia, a w żadnym wypadku nie może uzasadniać zaniechań czy destrukcyjnych manewrów. Wzywamy władze do pilnej korekty tej postawy. Projektowi Zatrzymaj Aborcję należy nadać pilnie bieg ustawodawczy, zaś rządząca partia i jej sprzymierzeńcy muszą zaangażować się bezpośrednio w jego wsparcie.

 

2. Wzywamy władze do niezwłocznego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej. Wyrażamy solidarną wdzięczność wobec Apelu Biskupów Europy Środkowej w tej sprawie. Żaden z argumentów przeciw przyjęciu tej konwencji przez Polskę, wysuwanych w trakcie ratyfikacji przez polityków obecnie sprawujących władzę, nie stracił aktualności. Konwencja stanowi narzędzie destrukcji edukacji publicznej i suwerenności naszego państwa w dziedzinie najważniejszej – odpowiedzialności za kondycję moralną przyszłych pokoleń.

 

3. Ciągle trwający sprzeciw wielu państw Europy Środkowej przeciw jej ratyfikacji stanowi koniunkturę międzynarodową, której odpowiedzialnej władzy przeoczyć nie wolno. Nie wolno biernie przyglądać się presji władz Unii Europejskiej na państwa naszego regionu.

 

4. Dodatkowym, choć drugorzędnym aspektem niewypowiadania konwencji stambulskiej, jest fakt, że zawieszanie poglądów prezentowanych w opozycji w momencie przejmowania władzy stanowi psucie państwa, debaty publicznej i destrukcję republikańskiego charakteru naszej demokracji.

 

5. Narodowa Rada ChKS wyraża pełne poparcie dla idei Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i wzywa rząd Rzeczypospolitej do jego przedstawienia na forum międzynarodowym. Projekt w pierwszym rzędzie powinien być skierowany do państw odmawiających ratyfikacji konwencji stambulskiej. Narodowa Rada deklaruje pełne wsparcie na forum wewnętrznym i międzynarodowym dla działań podejmowanych w tej sprawie przez władze Rzeczypospolitej.

 

6. Wyrażamy najwyższe uznanie dla Trybunału Konstytucyjnego Republiki Bułgarii, który uznał genderową konwencję stambulską za dokument niezgodny z gwarancjami społecznego statusu rodziny zawartymi w bułgarskim prawie. Nasze uznanie jest tym wyższe, że Bułgaria wypracowała to stanowisko w trakcie wykonywania prezydencji w Unii Europejskiej. To znakomity przykład niezbędności działań na rzecz budowy silnej opinii chrześcijańskich w Europie.

 

Narodowa Rada Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego

Warszawa, 29 września RP 2018


Chrześcijański Kongres Społeczny