Liturgia
2020.11.19 15:02

Hymny o św. Odonie z Cluny

***

Hymn przedstawia św. Odona z Cluny jako bohatera wiary, którego duchowość dała się poznać poprzez konkretne i praktyczne codzienne działanie na rzecz potrzebujących oraz braci. Szlachetne imię za życia zapewniły mu pełnione czyny miłosierdzia, tak co do ducha, jak co do ciała. Towarzyszące im znaki i cuda były jedynie potwierdzeniem upodobania Boga w człowieku, który się nad biednym lituje (Prz 14,31). Bohater tego utworu jawi się zatem jako wzór świętości ucieleśnionej w uczynkach.

 

Hymnus (ad laudes)

Hymn laudesowy

En pedum gestans et ovíle ducens,
Odo, pastórum decus, enitéscit:
Hoc greges intrant duce gestiéntes
Páscua vitæ.

 

Jaśnieje nam Odo, pasterzy ozdoba,
co laską przez ścieżki swe owce prowadzi,
a one mkną za nim, radośnie wskakując
w zagrodę żywota.

Páuperum claret pater et iuvámen;
Ullus abscédat vácuus dolénsve
E monastérii fóribus repúlsus,
Non sinit Odo.

 

Blask bije od ojca, co wspiera ubogich,
co dba o biedaka przy furcie klasztoru,
by z dłońmi pustymi i smutkiem nie odszedł;
tak czynił nam Odo.

Signa, per gentes properánte fama,
Mira te produnt méritis poténtem:
Gálliæ nostræ decus et colúmna,
O pater, astas.

 

Wieść poszła w narody, a znaki cudowne
mówiły, żeś mężem bogatym w zasługi,
żeś dla naszej Galii jest skarbem i ojcem,
i mocną podporą.

Roma te notum récipit triúmphans:
Póntifex munus tibi credit, Odo,
Inclytum, per te domus ut regátur
Spléndida Pauli.

 

Sam Rzym ciebie wita, gdyż zna twoje czyny,
a papież, Odonie, zadanie powierza,
byś odtąd z tryumfem i władzą zamieszkał
sławetny dom Pawła.

Te, Deus, mundi moderátor alme,
Cóncinant iuncti mónachis fidéles:
Voce solémni Tríadi resúltent
Cántica laudis.

Dziś Ciebie, nasz Boże, co światem kierujesz,
wyznają i wierni, i mnisi, złączeni
wzajem, w jedności śpiewając dla Trójcy
pochwalne pieśni. Amen.

 


*** 

Hymn ma charakter hagiograficzny, wychwalając cnoty św. Odona z Cluny na kolejnych etapach jego życia i posługi. Tym, co od młodości cechowało tego benedyktyńskiego opata, było z jednej strony doskonałe oderwanie się od świata (por. Rz 12,1-2), a z drugiej strony praca na rzecz braterskiej jedności (zob. Ps 133,1-3). Dzięki mądrości św. Odona klasztor w Cluny stał się wielką rodziną. W tym kontekście opat jaśniał jako wzór ojcostwa.

 

 

Hymnus (ad vesperas)

Hymn nieszporny

Vócibus lætis tua festa pangat,
Odo, psalléntum pia turba fratrum:
Ordinis clari pater, has benígne
Súscipe laudes.

 

Niech dzień ten wesołym napełni się pieniem,
niech bracia, Odonie, śpiewają ci psalmy,
a ty, ojcze, przyjmuj od swego zakonu
te wdzięczne pochwały.

Prǽsuli magno Túronum vovéris:
Te sacerdótum rádians adóptat
Gemma Martínus, nítidis cliéntem
Dótibus ornat.

 

Bo ciebie oddają w ramiona Marcina,
jak klejnot, co rzuca refleksy niebieskie,
zdobią cię łaski, boś blaskiem zachwycił
kapłanów turońskich.

Sǽculo nondum licet expedítus
Iamque Nursínæ studet Odo legi,
Et iugum præfert monachále, Christo
Sub duce currens.

 

Choć jesteś na świecie zaledwie młodzianem,
To już się poddajesz pod prawo nursyjskie,
jarzmo przyjąwszy, jak mnichom przystoi,
by śpieszyć za Panem.

Claustra dum mores pénetrant profáni,
Régulæ vinclis sápiens magíster
Sub sacra lege rétinens rebélles,
Frenat habénis.

 

Gdy w mury klasztorów duch świata się wkrada,
to sznury Reguły na członkach zaciskasz
zamęt siejącym, a święte prawidła
z mądrością nakładasz.

Cóngregat fratres régimen sub unum,
Fit pater magnam sóbolem gubérnans,
Et greges tendunt ad ovíle multi
Cluniacénse.

 

I braci swych zbierasz, by wielkiego rodu
ojcem cię zwano, tak wielu pod jednym
zakonem zebrałeś, jak stada gromadzisz
w owczarni kluniackiej.

Te, Deus, mundi moderátor alme,
Cóncinant iuncti mónachis fidéles:
Voce solémni Tríadi resúltent
Cántica laudis.

Dziś Ciebie, nasz Boże, co światem kierujesz,
wyznają i wierni, i mnisi, złączeni
wzajem, w jedności śpiewając dla Trójcy
pochwalne pieśni. Amen.

 

 

 
tłum. Michał Gołębiowski

 

Na stronie adiutorium.pl codziennie udostępniamy teksty liturgiczne w języku łacińskim i języku polskim, żebyście mogli się razem z mnichami modlić się brewiarzem monastycznym. Ta codzienna praca redakcyjna, a czasem także praca tłumacza, nie obywa się bez znacznego nakładu czasu i sił, a jest działaniem non-profit. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki tej pracy cząstkowej będziemy mogli zaprezentować pełny monastyczny brewiarz łacińsko-polski, także w wersji drukowanej. Informację jak wesprzeć adiutorium.pl znajdziesz TUTAJ.


Redakcja

Christianitas - pismo na rzecz ortodoksji