Ojcowie Kościoła i dylematy religijności wczesnonowożytnej

Michał Gołębiowski

Collegium Columbinum, Kraków 2021.

Książka jest do nabycia w księgarni Collegium Columbinum.

Ojcowie Kościoła i dylematy religijności wczesnonowożytnej

Wpływ Ojców Kościoła na prozę staropolską przełomu szesnastego i siedemnastego stulecia należy do istotnych problemów, które rzutują na rozumienie idei fundamentalnych dla ówczesnej myśli katolickiej i protestanckiej W książce dokonałem interpretacji wybranych dzieł z zakresu prozy staropolskiej przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. W ramach zaprezentowanych analiz starałem się opisać oddziaływanie spuścizny patrystycznej na kształt ówczesnej myśli religijnej, zarówno katolickiej, jak i protestanckiej (luterańskiej, kalwińskiej, unitariańskiej). Zdecydowałem się natomiast na pominięcie piśmiennictwa prawosławnego, które wymyka się kompetencjom historyka literatury i kultury polskiej, wymagając osobnych studiów. Za początkową cezurę czasową uznałem rok 1545 jako rozpoczęcie obrad Soboru Trydenckiego, natomiast za cezurę końcową przyjąłem rok 1658, czyli tzw. „wygnanie arian z Polski”. Obie daty wyznaczają, w moim przekonaniu, zasadniczą zmianę paradygmatu w definiowaniu istoty oraz celów humanizmu, a więc także w podejściu do dziedzictwa Ojców Kościoła. Zauważamy tu wyraźne przejście z modelu filologicznego do modelu konfesyjnego.


Ze wstępu Michała Gołębiowskiego.

 

Pełny tytuł książki: Ojcowie Kościoła i dylematy religijności wczesnonowożytnej. O wpływach patrystycznych na prozę staropolską w latach 1545-1658.